1.11.7

News

jun 10, 2013
Kategori: General
Skrevet af: mmg
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.
CMS - 1.11.7 - Genovesa
 

Pædagogik

Pædagogik: Empowerment gennem en miljøterapeutisk tilgang

 

Miljøterapeutisk tilgang

Miljøterapeutisk inspireret pædagogik indeholder en reflekteret og planlagt brug af det, som omgiver – og sker i samspillet mellem beboere og personale døgnet rundt. Miljøet udgøres således af personalets holdninger, handlinger, ytringer, tanker og følelser, sådan som disse viser sig i relationerne og i samspillet med beboerne – og beboerne imellem. Videre udgøres miljøet også af de fysiske, bygningsmæssige og rumlige rammer, fysiske omgivelser og konkrete aktiviteter som de unge befinder sig – og deltager i.

På Hyldeborg indrettes hverdagens struktur og aktiviteter efter principper der bedst muligt tilgodeser og støtter de unges selvhjulpenhed igennem empowerment, ligesom de unge støttes i at være sammen med andre mennesker. Personalet er til rådighed i hverdagen og træder til, når den unge har brug for støtte. I miljøterapien trænes der også i konkrete daglige gøremål, så muligheden for at kunne mestre egen tilværelse i fremtiden støttes og fremmes.

For beboerne indebærer det, at være og handle i og uden for Hyldeborg (det miljø de lever i til dagligt)

 

Hyldeborgs miljøterapeutisk inspirerede pædagogik har afsæt i  John Gundersons fem søjler; processer eller stadier:

1. BESKYTTELSE: Gennem bevidste, planlagte handlinger, samspil og ytringer i miljøet, søges at sikre fysisk velvære og at mindske belastningen ved potentielt at have utilstrækkelig selvkontrol eller afmagtsfølelse. Beskyttelse vil sige at give tryghed, skærme eller tage hånd om. Målet er at hindre eller mindske destruktiv, udadrettet adfærd. En vigtig del af beskyttelsen vil være forskellige kontrolforanstaltninger og omsorgsfuld grænsedragning - men det kan også omfatte helt konkrete ting i hverdagen – som f.eks. hjælp til personlig hygiejne.

2. STØTTE:  Gennem bevidste, planlagte handlinger, samspil og ytringer i miljøet, som bidrager til, at beboeren føler sig rummet, bliver gladere og får øget selvværd. Grundtanken i støtten er, at den skal få beboeren til at føle ro, velvære og tryghed. Den skal bidrage til beboerens selvfølelse og oplevelse af positiv mestring og sådan mindske potentiel fortvivlelse, frustration og angst.

3. STRUKTUR: Bevidste, planlagte handlinger, samspil og ytringer som skaber forudsigelighed og oplevelse af sammenhæng over tid (gennem dage, uger og måneder) og i forhold til sted og situationer. Struktur er alle de aspekter ved miljøet, som understøtter forudsigelighed og gør miljøet mindre flydende og for borgeren uhåndterbart. Strukturen bidrager til beboernes oplevelse af mening og sammenhæng ift. omgivelserne, hverdagen og tilværelsen generelt.

4. ENGAGEMENT: Bevidst, planlagte handlinger, samspil og ytringer i miljøet som bidrager til at beboeren får et positivt tilhørsforhold; m.a.o. knytter sig til og tager aktivt del i sit sociale miljø (indenfor og udenfor Hyldeborg). Dette bidrager til en mestring af tilværelsen – særligt ift. sociale sammenhænge. Det er i forlængelse også et mål, at beboeren således bidrages mere mening og ansvar ift. egne handlinger og adfærd.

5. ANERKENDELSE: Bevidste, planlagte handlinger, samspil og ytringer i miljøet, som understøtter beboerens individualitet, positive selvopfattelse og egenart.

Disse processer bidrager til beboerens empowerment. Han/hun tilegner sig ressourcer og færdigheder til bedre at mestre egen tilværelse; at rumme og adressere egne konkrete udfordringer og til at svære følelser håndteres på en hensigtsmæssig og udviklende måde.

De 5 processer og deltagelsen i samme afstemmes individuelt ift. de individuelle borgeres funktionsniveau.